Elmi İşlər

M.A. Topcubaşov adına ECM nin Uşag Ürək Mərkəzinin Büyük Elmi İşcisi

T.e.n. Dr İmanovun Elnur Əyyub olgunun dərc olunmuş elmi və metodiki işlərinin

                                                           SİYAHİSİ

 

No

Elmi İşin Adı

İşinnövü

Nəşriyyat,yurnal,vəs.adı

1

Mitral valve prolapsed syndrome in children

Tezis

Union of national pediatric societies of Turkish republics.Sixth Turkish World Congress of Pediatric.Abstract  book.October,5-8,2006.Baku Azerbaijan,P.15

2

Uşaglarda mitral qapagın prolapsı sindromunun klinik aspektləri

Tezis

Azərbaycanda Pediyatriyanın aktual problemləri.Elmi Əsərlər Toplusu.Bakı,2006,S.117-118

3

Mitral qapagın prolapsının ürəyin sol mədəciyinin remodelləşmə təsirinin öyrənməsi

Tezis

Ə.e.x.,Prof H.M. İsazadənin anadan olmasının 95-illiyinə həsr olunmuş elmi konfrasının materialları.Bakı, “Nurlan”,2007,S.115-116

4

Uşaglarda Mitral Qapagın prolapsı Sindromu zamanı Q-T intervalının deyişməsi

Tezis

Aspirantlarının və gənc tədgigatçılarının XII Respublika elmi Konferansınin Materiallari.Bakı,2008,S.61

5

Uşaglarda Mitral Qapagın prolapsı sindromu zamanı sol mədəciyin remodelləşmə variantları

Məq

K.Y.Fərəcovaadına ETPİ 80-illik yubıleyinə həsr edilmiş elmi konferansının materialları.Bakı,2007,S.9092

6

Mitral Qapagın prolapsı sindromu olan uşaglarda ürək mədəcikləri miokardın bioelektrik fəalligin vəziyəti

Məq

“AzərbaycanTibbJurnalı” elmi-praktik jurnal.Bakı,2007,No2,S.68-70

7

Mitral Qapagın prolapsı sindromu olan uşagların fenotipik xüsusiyyətləri

Məq

Azərbaycan Təbabətinin Müasirnailiyyətləri. Rüblükelmi-praktiki jurnal.Bakı,2007 No3 S.86-92

8

Mitral Qapag prolapsı olan çocuklarda QT dispersiyonun incelenmesı

Məq

Yeni Tıp Dergisi.Ankara 2009 No3,S. 159-162

9

Mitral Qapagın prolapsı sindromu olan uşaglarda ürəyin sol mədəciyinin geometric remodelləşməsi

Məq

“Saglalmlig” Jurnalı.Bakı 2009 No8 S.72-75

10

Transcatheter closure of congenital ventricular septal defects (VSD) with various devices and coils; early and mid-term results

Tezis

The 4th Congress of The European Academy Societies (EAPS) Moskova Rusya 3-6 July 2009

11

A new technique for transcatheter closure of moderate to large PDA using Cook detachable coils: Deployment of all loops in the aortic ampulla

Tezis

The 4th Congress of The European Academy Societies (EAPS) Moskova Russia3-6  July 2009

12

Intraseptoccluder (Cardia) in transcatheterclosure of secundum atrial septal defects (ASD): Early results

Tezis

The 4th Congress of The European Academy Societies (EAPS) Moskova Russia 3-6  July 2009

13

Transcatheter closure of atrial septal defects (ASD) guided by transthoracic echocardiography in children and adults

Tezis

The 4th Congress of The European Academy Societies (EAPS) Moskova Russia3-6  July 2009

14

A cost analysis of different devices for transcatheter closure of the patent ductus arteriosus

Tezis

The 4th Congress of The European Academy Societies (EAPS) Moskova Russia3-6  July 2009

15

Combined Percutaneous Transcatheter Interventions in the Same Session for Patients with Multiple Congenital Cardiovascular Defects

Tezis

The 4th Congress of The European Academy Societies (EAPS) Moskova Russia3-6  July 2009

16

Perkütan Transkateter Atriyal Septal Defekt (ASD) Kapatılması:

Siyami Ersek Hastanesi Tecrübesi

Tezis

51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,VII Türk Dünyası Pediatri Kongresi 07-11 Kasım 2007 Girne-KKTC

17

Duktusa bağımlı veya azalmış pulmoner akımlı siyanotik konjenital kalp hastalıklı bebeklerde duktal stent implantasyonunun orta dÖnem sonuçları

Tezis

51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,VII Türk Dünyası PediatriKongresi 07-11 Kasım 2007 Girne-KKTC

18

Fallot Tetralojisinde cerrahi şanta alternatif olarak Pulmoner Balon Valvuloplastinin erken ve orta dönem sonuçları

Tezis

51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,VII Türk Dünyası Pediatri Kongresi 07-11 Kasım 2007 Girne-KKTC

19

Transkateter ventriküler septal defekt (VSD) kapatılmasında SİYAMİ ERSEK DENEYİMİ

Tezis

51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,VII Türk Dünyası Pediatri Kongresi 07-11 Kasım 2007 Girne-KKTC

20

Different deployment techniques in percutaneous closure of atrial septal defect sthosear every largeand/or with deficient aortic rim

Tezis

VII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 2007 İstanbul, Turkiye

21

INTRASEPT Occluder (Cardia) in transcatheter closing of secundu matrial septal defects (ASD): Earlyresults

Tezis

VII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 2007 İstanbul, Turkiye

22

Transcatheter closure of congenitalan dacquired ventricular septald efects with various Amplatzer devices

Tezis

VII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 2007 İstanbul, Turkiye

23

AORTO PULMONER PENCERE TANILI BEŞ OLGU

Tezis

6th Turkish World Cardiology Association Congress in Ashgabat-Turkmenistan 8-9 November,2008

24

Perkütan Atriyal Septal Defekt (ASD) Kapatılmasında Farklı Konuşlandırma ve Repozisyon Teknikleri

Tezis

6th Turkish World Cardiology Association

Congress in Ashgabat-Turkmenistan 8-9 November,2008

25

Perkütan Sekundum atriyal septal defekt (ASD) kapatılmasında cardia septal okluder (CSO) cihazı: etkinlik ve sonuçlar

Tezis

6th TurkishWorldCardiologyAssociationCongress in Ashgabat-Turkmenistan 8-9 November,2008

26

Koroner arter fistüllerinin transkateter kapatılması

Tezis

6th Turkish World Cardiology Association Congress in Ashgabat-Turkmenistan 8-9 November,2008

27

OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİYET TEDAVİSİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Tezis

6th Turkish World Cardiology Associatio nCongress in Ashgabat-Turkmenistan 8-9 November,2008

28

Pulmoner yatağı ile medine reaktif bulunan soldan sağa şantlı konjenital kardiyak anomalili pediyatrik olguların post-operatif değerlendirilmesi:

Tezis

6th Turkish World Cardiology Association Congress in Ashgabat-Turkmenistan 8-9 November,2008

29

DEĞİŞİK CİHAZLAR VE COİLLER İLE TRANSKATETER VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)  KAPATILMASI

Tezis

6th Turkish World Cardiology Association Congress in Ashgabat-Turkmenistan 8-9 November,2008

30

PERKÜTAN ATRİYAL SEPTAL DEFEKT (ASD) KAPATILMASINDA FARKLI KONULANDIRMA VE REPOZİSYON TEKNİKLERİ

Tezis

VIII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 8-12 Nisan Adana 2008 Turkiye

31

DEĞİŞİK CİHAZLAR VE COİLLER İLE TRANSKATETER VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)  KAPATILMASI

Tezis

VIII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 8-12 Nisan Adana 2008 Turkiye

32

Aorto pulmoner pencereler

Tezis

VIII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 8-12 Nisan Adana 2008 Turkiye

33

Perkütan Atriyal Septal Defekt (ASD) Kapatılmasında Farklı Konuşlandırma ve Repozisyon Teknikleri

Tezis

VIII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 8-12 Nisan Adana 2008 Turkiye

34

Perkütan Sekundum atriyal septal defekt (ASD) kapatılmasında cardia septal okluder (CSO) cihazı: etkinlik ve sonuçlar

Tezis

VIII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 8-12 Nisan Adana 2008 Turkiye

35

koroner arter fistüllerinin transkateter kapatılması

Tezis

VIII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 8-12 Nisan Adana 2008 Turkiye

36

KONJENİTAL MİTRAL STENOZUNDA BALON VALVULOPLASTİ : OLGU SUNUMU

Tezis

VIII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 8-12 Nisan Adana 2008 Turkiye

37

OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİYET TEDAVİSİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Tezis

VIII Ulusal Pediatrik Kardiloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 8-12 Nisan Adana 2008 Turkiye

38

Aort Koarktasyonu Ve PDA Birlikteliği Olan Olguların Perkütan Transkateter Tedavisi

Tezis

25 Ulusal Kardiyoloji kongresi 2009İstanbul,Turkiye

39

Endovasküler Stent Yerleştirilerek Tedavi Edilen Nativ Ve Rekürrent Aort Koarktasyonu Olgularımız: Kısa-Orta Dönem Takip Sonuçları

Tezis

25 Ulusal Kardiyoloji kongresi 2009 İstanbul,Turkiye

40

Erişkin Yaşta Tanı Konulan Asemptomatik İzole Levoatriyo kardinal Ven (Olgu sunumu)

Tezis

25 Ulusal Kardiyoloji kongresi 2009 İstanbul,Turkiye

41

Koroner Fistüllerin Farklı Cihazlarla Transkteter Yoldan Kapatılması

Tezis

25 Ulusal Kardiyoloji kongresi 2009 İstanbul,Turkiye

42

KOMPLEKS AORT ARKUSU DARLIKLARININ  STENT İMPLANTASYONU İLE PERKÜTAN TEDAVİSİ

Tezis

25 Ulusal Kardiyoloji kongresi 2009 İstanbul,Turkiye

43

Cook detachablecoille orta-geniş PDA’larıntranskateter yöntemle kapatılmasında yeni bir teknik: Tüm sarmalların ampullada bırakılması

Tezis

 8 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 06-10 Mayıs,BursaTurkiye

44

Dört Olguda AsendanAortadan Çıkan Sağ Pulmoner Arter (hemitrunkus) Deneyimi

Tezis

8 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 06-10 Mayıs,BursaTurkiye

45

Endovasküler Stent Yerleştirilerek Tedavi Edilen Nativ Ve Rekürrent Aort Koarktasyonu Olgularının İşlem Sonu Ve Kısa Dönem Takip Sonuçları

Tezis

8 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 06-10 Mayıs,BursaTurkiye

46

Multipl Kardiyak Lezyonların Transkateter Girişimsel Yöntemlerle Tek Seansta Tedavisi

Tezis

8 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 06-10 Mayıs,BursaTurkiye

47

Perventriküler transkateter muskuler VSD(mVSD) kapatılması

Tezis

8 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 06-10 Mayıs,BursaTurkiye

48

SAĞ VENTRİKÜL-PULMONER ARTER KONDUİT DARLIKLARINDA  BALON ANJİOPLASTİ  VE STENT UYGULAMALARI :  İLK TECRÜBELERİMİZ

Tezis

8 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 06-10 Mayıs,BursaTurkiye

49

Sonuçları bildirilmemiş  (yeni) bir device: Cardi-O-Fix ile transkateter atriyal septal defekt  kapatılması; orta dönem sonuçlarımız

Tezis

8 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 06-10 Mayıs,BursaTurkiye

50

Transkateter PDA kapatılmasında Cardı-o-fıx PDA occluder cihazının ORTA dönem sonuçları

Tezis

8 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 06-10 Mayıs,BursaTurkiye

51

Transkateter Yoldan PDA Kapatılması Sonrası Radyo nüklid Pulmoner Akım Paterninin Değerlendirilmesi

Tezis

8 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 06-10 Mayıs,BursaTurkiye

52

Lung Perfusion Studies after Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus (PDA): Analysis of Three Different Devices

Tezis

5 The World Congress of Paediatric Cardiologyand Cardiac Surgery 2009 Sidney,Avstraliya

53

A new technique for transcatheter closure of moderate to largePDA using Cook detachable coils: Deployment of all loops in the aortic ampulla

Tezis

5 The World Congress of Paediatric Cardiologyand Cardiac Surgery 2009 Sidney,Avstraliya

54

Intraseptoccluder (Cardia) in transcatheter closure of secundumatrial septaldefects (ASD): Earlyresults

Tezis

5 The World Congress of Paediatric Cardiologyand Cardiac Surgery 2009 Sidney,Avstraliya

55

Transcatheter closure of congenital ventricular septal defects (VSD) with various devices and coils; early and mid-term results

Tezis

5 The World Congress of Paediatric Cardiologyand Cardiac Surgery 2009 Sidney,Avstraliya

56

Cardiacfunction in children with coeliacdi seasaduring follow-up:Insightfromtissue Dopplerimaging

Meq

Digestiveand Liver Disease 40(2008) 182-187

57

A costanalysis of Differentfor Transcatheter Closure of the Patent Ductus Arteriosus

Tezis

“BakuHeartDays” 3rd İnternational Congress of the Azerbaijan Society for Cardiovaskular Surgery 17-19 May 2013,Baku Azerbaijan

58

Aortal Pulmonar Pəncərə

Tezis

“BakuHeartDays” 3rd İnternational Congress of the Azerbaijan Society for Cardiovaskular Surgery 17-19 May 2013,Baku Azerbaijan

60

Transcatheter closure of Atrial Septal Defects (ASD) Guided By Transtoracic Echo cardiography in childrenand Adults

Tezis

36 İnterventional Cardiology Congrecc Orlando,FL,8-11 May USA 2013

61

Agciyer arteriyası ve aortal qapaq stenozlarında perkutan balon valvuloplastikası

Meq

Azerbaycan Kardiologiya Jurnalı Bakı 2013 No3S.45-52

62

The effect of low-carbohydratediet on left ventricular diastolic function in obese children

Meq

Pediatr Int. 2010 Apr;52(2):218-23. doi: 10.1111/j.1442-200X.2009.02940.x. Epub 2009 Aug 7.

63

COMBINED TRANSCATHETER INTERVENTIONS IN THE SAME SESSION IN PATIENTS
WITH CONGENITAL CARDIOVASCULAR DEFECTS

Meq

CIRCULATION AHA/2010/960427

64

Transient Cardiac Dysfunction After Suffering Electric Shock: Case Report

Meq

Turkiye Klinikleri J CardiovascSciISSN:1306-76 56 İndekslendiği Dizinler:Index Copernicus EMBASE/Excerpta Medica Scopus CABI Dil: İngilizce

 

İstirak ettigim elmi konferanslar

1. Pediatric Rhythm Congress October 3-6,2007 İstanbul/Turkey

2.6 the Turkic World Cardiology Association Congress in Ashgabat/Turkmenistan

3. 4 Europaediatrics 2009 EACCME 03.07-06.07.2009  İstanbul/Turkey

4. 23 Ulusal Kardioloji Kongresi 19-23 Ekim 2007 Antalya/Turkiye

5. 24 Ulusal Kardioloji Kongresi 24-27 Ekim 2008 İstanbul/Turkiye

6.Eko kardiyografik calışma grubunun 10 Mezuniyet Sonrası Egitim Toplantısı 10-13 may 2007 Kapadokya/Turkiye

7.Eko kardiyografik calışma grubunun 11 Mezuniyet Sonrası Egitim Toplantısı 7-11 may 2008  Bursa/Turkiye

8. 3 Uluslararası katılımlı doguştan ve yapısal kalp Hastalıkların dagirişimsel tedavi sempozyumu 05-06 mart 2010  kayseri/Turkiye Girişimsel Ekokardiyografi kursu   04.03.2010        Kayseri/Turkiye

9.  3 Uluslararası katılımlı doguştan ve yapısal kalp Hastalıkların dagirişimsel tedavi sempozyumunda Girişimsel Ekokardiyografi kursu   04.03.2010 Kayseri/Turkiye

10.6 Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 11-14 Ekim İstanbul/Turkiye

11. 8 Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 06-09 Mayis  Bursa/Turkiye

12. 8 Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresinde Fetal Eko kardiyografik kursu  06-09 Mayis  Bursa/Turkiye

13.49 Milli Pediyatri Kongresi 14-17 Eylul İstanbul/Turkiye

14. 51 Milli Pediyatrive 7 Türk Dünyası Pediyatri Kongresi 07-11 KasımGirne/Kibris

15. 27 Pediyatri Günlerıve 6 Pediyatri Hemşireligi Günlerikongresi 4-7 Nisan  İstanbul/Turkiye

16.3 Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon Sempozyumu 06 Ekim 2007 Antalya/Turkiye

17.1.İnternational congress Baku Heard days in memory to Heyda rAliyev 9-11 may 2009 Baku /Azerbaycan

18.2.İnternational congress Baku Heard days in memory to Heydar Aliyev 11-14 may 2011 Baku /Azerbaycan

19.Men Ürəklə İşləyirem beynalxalg Elmi-kütlevikonferans  14-17 may 2013 Baku/Azerbaycan

20. Türk Dünyası Kardioloji Birliyinin vııı  Kongresivə Azerbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin I Beynalxalg Konferansı  28-29 sentyabr 2013  Baku/Azerbaycan

21. 6 Th World Congress Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery 2013 CapeTown South Africa

22.USA SCAİ 2013 Congress Orlando,FL May8-11 Transcatheter Closure of Atrial Septal Defects (ASD) Guided By Transthoracic Echocardiography in Children and Adults (oral Poster 12 min)

23.USA PİCS 2014 Congress Chigaco,İl June 07-13 As an Alternative to Surgigal Shuntsin Tetralogy of Fallot Early and Medium Term Results of Pulmonary Ballon Valvuloplasty.(oral Poster 24 min)